Publicaties

Tijdschrift Food Science & Nutrition

   

                                                                                                                                                              

2018 School gardening increases knowledge of primary schoolchildren on edible plants and preference for vegetables

Jasper R. F. W. Leuven | Annerie H. M. Rutenfrans | Alexander G. Dolfing | Rob S. E. W. Leuven

Door tuinieren in een schooltuin neemt de kennis over gewassen en voorkeur voor groenten toe 

Wereldwijd heeft ongeveer 10% van de kinderen overgewicht. Een van de factoren die hierbij een rol speelt, is dat kinderen op jonge leeftijd weinig groente eten. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit en Adviesbureau Beleef en Weet blijkt dat kinderen die gedurende een groeiseizoen tuinieren in een schooltuin meer gewassen herkennen en groenten lekkerder gaan vinden.

In Nijmegen is onderzoek gedaan bij 150 kinderen van 10 tot 12 jaar die deelnamen aan een schooltuinprogramma van zeventien lessen. Voordat ze gingen tuinieren hebben ze een vragenlijst ingevuld over het herkennen van gewassen, hun voorkeur voor groente en hun houding ten aanzien van tuinieren, koken en andere buitenactiviteiten. Kort na afloop van het lesprogramma en een jaar later kregen ze precies dezelfde vragen. De resultaten zijn vergeleken met een controlegroep.

Door het tuinieren in schooltuinen nam de kennis van tien verschillende gewassen significant toe. Daarnaast wisten kinderen na het tuinieren beter aan te geven hoe lekker ze bepaalde groenten vinden. Zowel meteen na het tuinier seizoen als een jaar later was de voorkeur voor groente hoger. De voorkeur voor groente is een belangrijke indicator voor de bereidheid om groente te proeven maar ook voor de dagelijks inname van groente op de lange termijn.

Op dit moment worden door verschillende provincies subsidies uitgegeven aan scholen om hun schoolpleinen te vergroenen. Hier liggen kansen om bij het herinrichten van schoolpleinen ook een deel te ontwikkelen als moestuin. De moestuin is een rijke leeromgeving en een mooie context om ook andere vakken zoals rekenen en taal aan bod te laten komen. Lees meer

 

 

Tijdschrift Milieu

       
2016 Themanummer invasieve exoten: Preventie door kennisoverdracht 

De samenleving draait op voor de alsmaar stijgende beheerskosten van invasieve soorten. Kennis hierover bij de toekomstige werknemers in de groene branche kan de preventie ten goede komen. Welke stappen zijn nodig voor een doeltreffende implementatie van dit actuele milieuthema in het groene onderwijscircuit? Lees meer op pagina 36 en 37.

       
2016 Themanummer duurzaamheidseducatie

De recente Klimaattop in Parijs drukte ons met de neus op de feiten. Investeren in een duurzame toekomst is met name voor onze jonge generatie van wezenlijk belang. Maar dat gebeurt niet vanzelf: daarvoor is zelfs een onderwerp als klimaatverandering voor het leeuwendeel van de jongeren nog te ver-van-mijn-bed-show. Investeren in duurzaamheidseducatie is daarom, naast het verhogen van de beleidsinzet, hoogst urgent. Dit themakatern, samengesteld door Annerie Rutenfrans van adviesbureau Beleef & Weet, belicht de mogelijkheden. Lees meer

       
2016 School als middelpunt van de samenleving

Net als taal en rekenen is het de taak van de school om kinderen duurzaamheidsbesef bij te brengen. “Docenten dienen daarin het goede voorbeeld voor hun leerlingen te geven” vindt Ilja Klink, directeur van de Nederlandse School, een opleiding tot meester-docent voor ambitieuze docenten in het voortgezet onderwijs.. “De opleiding kent drie uitgangspunten, te weten onderzoeken, ontwerpen en ondernemen in de breedste zin van het woord en in verbondenheid met elkaar. Niet alleen in school, maar ook daar buiten. Gebeurt dit consequent  en met een blik op de toekomst, dan komt het helemaal goed met onze planeet.” Lees meer

       
2015 Rotterdamse koplopers inspireren

Bruisende, succesvolle en energieke plekken kunnen inspireren. Dit bleek eens te meer tijdens een  door Veldwerk Nederland en VVM georganiseerde fietstocht door Rotterdam. Een dergelijke rondrit geeft goed inzicht in de succesfactoren die aan de wieg staan van innovatieve duurzame projecten. Lees meer

 

Rapporten Exoten in Onderwijs

       
2018 Rapport Kennis invasieve exoten in biologiemethoden

Een foutloos leerboek is een illusie. Dat is iets wat zowel leerlingen als docenten moeten beseffen. De inhoud van een leerboek is een compromis tussen wat in de wetenschap bekend is, de eisen van het examen en de ambitie van auteurs en uitgevers. Gemiddeld loopt een leerboek ongeveer tien jaar achter maar dat valt nog mee als je het afzet tegen de doelen die in het examenprogramma beschreven staan. Die lopen misschien wel twintig jaar achter op de ontwikkeling in de wetenschap’ stelt bioloog Onno Kalverda, ervaren auteur van verschillende leermethoden en bestuurslid van de sectie Educatieve Auteurs van de Auteursbond in het vakblad Bionieuws van 27 januari 2018 (jaargang 28). Hoe zit het met de informatie over de exotenproblematiek in de leerboeken biologie voor het middelbaar voortgezet onderwijs? Dit rapport geeft antwoord op deze vraag.

       
2017 Rapport Pilotlessen Invasieve exoten in de klas

In Nederland komen steeds meer invasieve exoten voor die problemen kunnen veroorzaken voor de biodiversiteit of voor de mens. Veel toekomstige beroepsbeoefenaars zoals hoveniers die met invasieve exoten te maken krijgen, worden opgeleid in het mbo groenonderwijs. Daar is tot nu toe weinig aandacht voor de problemen die invasieve exoten kunnen veroorzaken. Om bewustwording ten aanzien van de problematiek rond invasieve exoten in het groenonderwijs te vergroten is de digitale leeromgeving LINVEXO (Leeromgeving INVasieve EXOten) (link) ontwikkeld evenals  lesmateriaal Invasieve Exoten in de Klas met werkbladen en docentenhandleiding. Dit lesmateriaal is gemaakt voor leerlingen op mbo-niveau niveau 3 en 4, en maakt gebruik van LINVEXO. Het testen van het lesmateriaal in de praktijk zorgt ervoor dat dit goed geïmplementeerd kan worden in het mbo groenonderwijs. Lees meer.

      
2015 Rapport Exoten in groen onderwijs

Om nieuwe introducties van (invasieve) exoten te voorkomen is het van belang dat werknemers in het ‘groene’ werkveld kennis hebben van de exotenproblematiek en de relevante regelgeving. Dit  onderzoeksrapport gaat over de inventarisatie en analyse van educatiemateriaal over (invasieve) exoten in de groene tak van het middelbaar en hoger beroepsonderwijs in Nederland. Het beschikbare lesmateriaal over (invasieve) exoten is schaars. Dit onderwerp wordt bij de onderzochte opleidingen als secundair leerdoel beschouwd. Docenten hebben beperkte kennis over het onderwerp en behoefte aan achtergrondinformatie voor het samenstellen van lessen. Lees meer

 

Schooltuinen

      
2015 Schooltuintje is het begin

Een duurzame samenleving vraagt om burgers die bereid en in staat zijn om mede vorm te geven aan een circulaire economie. Kinderen kunnen het denken in kringlopen leren van ecologische processen in een schooltuin. Bovendien is deze ervaring goed voor de gezondheid en voor de persoonlijke ontwikkeling. Lees meer

      
2015 De beslisboom

De Beslisboom om een idee voor een schooltuin te realiseren binnen de beschikbare ruimte, middelen, wensen en werkwijzen op school. (Hoort bij artikel Schooltuintje is het begin) Bekijk

 


| Desgined by McGibbon Design