PUBLICATIES

PUBLICATIES DUURZAAMHEID

Rotterdams koplopers inspireren (2015)
Bruisende, succesvolle en energieke plekken kunnen inspireren. Dit bleek eens te meer tijdens een door Veldwerk Nederland en VVM georganiseerde fietstocht door Rotterdam. Een dergelijke rondrit geeft goed inzicht in de succesfactoren die aan de wieg staan van innovatieve duurzame projecten.

School als middelpunt van de samenleving (2016)
Net als taal en rekenen is het de taak van de school om kinderen duurzaamheidsbesef bij te brengen. Ilja Klink, directeur van de Nederlandse School, geeft haar visie over de drie uitgangspunten, onderzoeken, ontwerpen en ondernemen die consequent in school en daarbuiten en met een blik op de toekomst, gehanteerd moeten worden voor een duurzame toekomst van onze planeet.

Themanummer duurzaamheidseducatie (2016)
Investeren in onze jonge generatie is voor een duurzame toekomst van wezenlijk belang. Maar dat gebeurt niet vanzelf: daarvoor is zelfs een onderwerp als klimaatverandering voor het leeuwendeel van de jongeren nog teveel een ver-van-mijn-bed-show. Investeren in duurzaamheideducatie is daarom hoogst urgent. Dit themanummer belicht de mogelijkheden.

PUBLICATIES SCHOOLTUINEN

Schooltuintje is het begin (2013)
Niet alleen de verbondenheid van de kinderen met natuur en milieu neemt toe door een schooltuin. De verworven competenties vergroten op lange termijn de kans op succesvolle deelname aan de maatschappij, een betere gezondheid en het nemen van sociale verantwoordelijkheid. Deze kinderen zullen eerder en vanzelfsprekender meewerken aan een groene economie.

School gardening increases knowledge of primary schoolchildren on edible plants and preference for vegetables (2018)
Uit een onderzoek in Nijmegen bij 150 kinderen van 10 tot 12 jaar die deelnamen aan een school-tuinprogramma van zeventien lessen blijkt dat door het tuinieren de kennis van tien verschillende gewassen significant toe nam. Bovendien wisten de kinderen na het tuinieren beter aan te geven hoe lekker ze bepaalde groenten vonden en was de voorkeur voor groente groter.

PUBLICATIES INVASIEVE EXOTEN

Pilotlessen Invasieve exoten in de klas; een evaluatie van lessen, docentenhandleiding en LINVEXO (2017)
Dit rapport is een weergave van de evaluatie van het lesmateriaal ‘Invasieve exoten in de klas’ en de digitale leeromgeving LINVEXO en het leereffect bij studenten mbo groen. Op basis hiervan is het lesmateriaal aangepast.

Exoten in groen onderwijs; een inventarisatie en analyse van lesmateriaal over (invasieve) exoten gericht op mbo en hbo groenopleidingen (2015)
Dit rapport geeft de resultaten weer van een inventarisatie en analyse van educatiemateriaal over invasieve exoten in de groene tak van het mbo en hbo in Nederland. De omvang en kwaliteit van het gebruikte lesmateriaal, de kennis van docenten en hun houding ten aanzien van invasieve exoten, en hun behoefte aan aanvullend lesmateriaal zijn onderzocht.

Aanpassen kennis invasieve exoten in biologiemethoden; analyse van biologiemethoden voor voortgezet onderwijs en aanbevelingen voor verbetering (2018)
Hoe zit het met de informatie over de exotenproblematiek in de leerboeken biologie voor het middelbaar voortgezet onderwijs? Dit rapport geeft antwoord op deze vraag.

Burgerparticipatie bij bestrijding invasieve exoten (2018)
In Nijmegen en omgeving zijn voor het behoud van de biodiversiteit invasieve exoten bestreden met burgers. Het project bestond uit de Wiedewiedenweg-vierdaagse: informeren, inventariseren, bestrijden en nacontrole uitvoeren. Daarnaast is er een kennisdocument gemaakt, een instrumen-tarium ontwikkeld en een begin gemaakt met een experiment met vervangende soorten.

Lesmateriaal Invasieve exoten in de klas (2018)
Studenten mbo groen en middelbare scholieren kunnen met de digitale leeromgeving LINVEXO www.linvexo.nl kennismaken met invasieve exoten (verspreiding, gevolgen, preventie en bestrijding). Begeleidend lesmateriaal ‘Invasieve exoten in de klas’ bestaat uit een docentenhandleiding voor een basis-les en twee verdiepingslessen en werkbladen.

Lesmateriaal Invasieve exoten in de klas (2018)
Studenten mbo groen en middelbare scholieren kunnen met de digitale leeromgeving LINVEXO www.linvexo.nl kennismaken met invasieve exoten (verspreiding, gevolgen, preventie en bestrijding). Begeleidend lesmateriaal ‘Invasieve exoten in de klas’ bestaat uit een docentenhandleiding voor een basis-les en twee verdiepingslessen en werkbladen.

Preventie door kennisoverdracht (2016)
De samenleving draait op voor de alsmaar stijgende beheerskosten van invasieve soorten. Kennis hierover bij de toekomstige werknemers in de groene branche kan de preventie ten goede komen. Welke stappen zijn nodig voor een doeltreffende implementatie van dit actuele milieuthema in het groene onderwijscircuit?

IN DE MEDIA