PUBLICATIES

PUBLICATIES SCHOOLTUINEN

Schooltuintje is het begin (2013)
Verbondenheid van kinderen met natuur en milieu neemt toe door een schooltuin. Verworven competenties vergroten op lange termijn de kans op een betere gezondheid en het nemen van sociale verantwoordelijkheid. Het opzetten van succesvolle schooltuinen vereist maatwerk. Deze beslisboom kan helpen bij het maken van belangrijke keuzes.

Meer groente eten door moestuinieren (2018)
In het artikel ‘School gardening increases knowledge of primary schoolchildren on edible plants and preference for vegetables’ staan de resultaten van een onderzoek dat is uitgevoerd in Nijmegen bij 150 groep zes leerlingen die deelnamen aan een schooltuinprogramma. Kennis van voedingsgewassen nam toe en hun voorkeur voor groenten werd groter.

PUBLICATIES INVASIEVE EXOTEN

Inventarisatie en analyse van lesmateriaal over invasieve exoten (2015)
De omvang en kwaliteit van het gebruikte lesmateriaal, de kennis van docenten en hun houding ten aanzien van invasieve exoten, en hun behoefte aan aanvullend lesmateriaal zijn onderzocht in de groene tak van het mbo en hbo in Nederland. Dit rapport geeft de resultaten weer.

Pilotlessen Invasieve exoten in de klas en LINVEXO (2017)
Dit rapport is een weergave van de evaluatie van het lesmateriaal ‘Invasieve exoten in de klas’ en de digitale leeromgeving LINVEXO en het leereffect bij studenten mbo groen. Op basis hiervan is het lesmateriaal aangepast.

Preventie door kennisoverdracht (2016)
De samenleving draait op voor de stijgende beheerskosten van invasieve soorten. Kennis hierover bij de toekomstige werknemers in de groene branche kan de preventie ten goede komen. Welke stappen zijn nodig voor een doeltreffende implementatie van dit actuele milieuthema in het groene onderwijscircuit?

Themanummer invasieve exoten (2016)
Planten en dieren die in ons land van nature niet voorkomen vormen een steeds groter probleem voor natuur, milieu, volksgezondheid en economie. Wat is er aan de hand en wat schort er aan de aanpak m.b.v. bestrijdingsmiddelen, wegvangen of verwijderen? Wat zijn preventiemogelijkheden?

Aanpassen kennis invasieve exoten in biologiemethoden (2018)
Hoe zit het met de informatie over de exotenproblematiek in de leerboeken biologie voor het middelbaar voortgezet onderwijs? Dit rapport geeft een analyse van biologiemethoden voor voortgezet onderwijs en aanbevelingen voor verbetering.

Burgerparticipatie bij bestrijding invasieve exoten (2018)
In Nijmegen en omgeving zijn voor het behoud van de biodiversiteit invasieve exoten bestreden met burgers. Het project bestond uit de Wiedewiedenweg-vierdaagse: informeren, inventariseren, bestrijden en nacontrole uitvoeren. Een kennisdocument en een instrumentarium vormden ook een onderdeel van dit project.

Docentenhandleiding Invasieve exoten in de klas (2018)
Studenten mbo groen en middelbare scholieren kunnen met de digitale leeromgeving LINVEXO. www.linvexo.nl kennismaken met invasieve exoten (verspreiding, gevolgen, preventie en bestrijding). Begeleidend lesmateriaal bestaat uit een docentenhandleiding voor een basis-les en twee verdiepingslessen en werkbladen. Deze docentenhandleiding is hier te downloaden.

Werkbladen Invasieve exoten in de klas (2018)
Studenten mbo groen en middelbare scholieren kunnen met de digitale leeromgeving LINVEXO www.linvexo.nl kennismaken met invasieve exoten (verspreiding, gevolgen, preventie en bestrijding). Begeleidend lesmateriaal bestaat uit een docentenhandleiding voor een basis-les en twee verdiepingslessen en werkbladen. Deze werkbladen zijn hier te downloaden.

Samen met burgers invasieve exoten te lijf (2019)
Uitputten blijkt een van de effectiefste bestrijdingsmethoden tegen invasieve exoten als reuzenbalsemien en reuzenberenklauw. Maar daar zijn veel handen voor nodig. Met Wiedewiedenweg wordt hier al twee jaar aan gewerkt met goed resultaat!

PUBLICATIES DUURZAAMHEID

Rotterdams koplopers inspireren (2015)
Bruisende, succesvolle en energieke plekken kunnen inspireren. Dit bleek eens te meer tijdens een door Veldwerk Nederland en VVM georganiseerde fietstocht door Rotterdam. Een dergelijke rondrit geeft goed inzicht in de succesfactoren die aan de wieg staan van innovatieve duurzame projecten.

School als middelpunt van de samenleving (2016)
Net als taal en rekenen is het de taak van de school om kinderen duurzaamheidsbesef bij te brengen. Ilja Klink geeft haar visie over de uitgangspunten die consequent in school gehanteerd moeten worden voor een duurzame toekomst van onze planeet.

Themanummer duurzaamheidseducatie (2016)
Investeren in onze jonge generatie is voor een duurzame toekomst van wezenlijk belang. Maar dat gebeurt niet vanzelf: daarvoor is zelfs een onderwerp als klimaatverandering voor het leeuwendeel van de jongeren nog teveel een ver-van-mijn-bed-show. Investeren in duurzaamheideducatie is daarom hoogst urgent. Dit themanummer belicht de mogelijkheden.

IN DE MEDIA