PUBLICATIES

PUBLICATIES SCHOOLTUINEN

Schooltuintje is het begin (2013)
Verbondenheid van kinderen met natuur en milieu neemt toe door een schooltuin. Verworven competenties vergroten op lange termijn de kans op een betere gezondheid en het nemen van sociale verantwoordelijkheid. Het opzetten van succesvolle schooltuinen vereist maatwerk. Deze beslisboom kan helpen bij het maken van belangrijke keuzes.

Meer groente eten door moestuinieren (2018)
In het artikel ‘School gardening increases knowledge of primary schoolchildren on edible plants and preference for vegetables’ staan de resultaten van een onderzoek over effecten van schooltuinieren in Nijmegen met 150 leerlingen van groep 6. Kennis van voedingsgewassen nam toe en hun voorkeur voor groenten werd groter.

Een schooltuin (2019)
Veel kinderen hebben onvoldoende kennis over gezond eten en duurzame voedselproductie. Ze kennen en eten weinig groenten kennen en zijn vervreemd van de herkomst daarvan. Ervaringsgericht onderwijs in moestuinen brengt duurzame voedselproductie en gezond eten dichter bij kinderen.

Ervaringsgericht leren in schooltuinen (2020)
Een schooltuin is een rijke leeromgeving. Provinciale subsidies bieden uitgelezen kansen om een deel van het schoolplein in te richten als moestuin. Dit vereist wel maatwerk. Lees meer op https://www.pedagogiekdigitaal.nl/p/ervaringsgericht-leren-in-schoolmoestuinen/3501

Inventarisatie tuinbouw en behoeftes ondersteuning op Curaçao (2021)
De manier waarop tuinbouw op Curaçao georganiseerd is, in hoeverre de Curaçaose bevolking daarbij actief betrokken wordt en de behoeftes voor ondersteuning zijn te lezen in dit rapport; schooltuinproject ‘Kunukito di Skol’ komt ook aan bod.

Inventarisatie basisscholen op Curaçao (2021)                                                                                                                   In dit rapport staan adresgegevens van alle Curaçaose basisscholen en ook weer gegeven op een kaart. Dit kan behulpzaam zijn bij een vervolgproject om schooltuinen op te zetten. Het uitgevoerde schooltuinproject ‘Kunukito di Skol’ wordt uitgelegd.

Inventarisatie onstersteunings-structuur schooltuinen Nederland (2021)
Voor het welslagen van een schooltuin is ondersteuning bij onderhoud, lessen en organisatie een belangrijke voorwaarde. De manier waarop organisaties dat doen bij scholen en de behoeftes van organisaties om scholen (nog beter) te ondersteunen zijn onderzocht in opdracht van de Alliantie Schooltuinen en in kaart gebracht.

Beslisboom Schooltuin van idee tot realisatie (2013)
Het opzetten van schooltuinen vereist maatwerk: een integrale visie en gedegen voorbereiding zijn belangrijke succesfactoren. Kijk vooral wat mogelijk is binnen de beschikbare ruimte, middelen, wensen en werkwijzen op school. De beslisboom 'Schooltuin: Van idee tot realisatie' biedt structuur aan het proces van initiatiefnemers.

Schooltuin: een rijke leeromgeving! (2022)
Dit artikel is een onderdeel van het themanummer Ecosfeer van Marktplaats, het magazine van Agora, Stichting voor bijzonder primair onderwijs in de Zaanstreek (24 scholen). Aandacht voor moestuintjes op een groen schoolplein groeit, ook bij Agora. En terecht, want er valt veel te beleven en te leren!

PUBLICATIES INVASIEVE EXOTEN

Inventarisatie en analyse van lesmateriaal over invasieve exoten (2015)
De omvang en kwaliteit van het gebruikte lesmateriaal, de kennis van docenten en hun houding ten aanzien van invasieve exoten, en hun behoefte aan aanvullend lesmateriaal zijn onderzocht in de groene tak van het mbo en hbo in Nederland.

Pilotlessen Invasieve exoten in de klas en LINVEXO (2017)
Dit rapport is een weergave van de evaluatie van het lesmateriaal ‘Invasieve exoten in de klas’ en de digitale leeromgeving LINVEXO en het leereffect bij studenten mbo groen. Op basis hiervan is het lesmateriaal aangepast en gratis toegankelijk gemaakt.

Preventie door kennisoverdracht (2016)
De samenleving draait op voor de stijgende beheerskosten van invasieve soorten. Kennis hierover bij de toekomstige werknemers in de groene branche kan de preventie ten goede komen. Welke stappen zijn nodig voor een doeltreffende implementatie van dit actuele milieuthema in het groene onderwijscircuit?

Themanummer invasieve exoten (2016)
Planten en dieren die in ons land van nature niet voorkomen vormen een steeds groter probleem voor natuur, milieu, volksgezondheid en economie. Wat is er aan de hand en wat schort er aan de aanpak m.b.v. bestrijdingsmiddelen, wegvangen of verwijderen? Wat zijn preventiemogelijkheden?

Aanpassen kennis invasieve exoten in biologiemethoden (2018)
Hoe zit het met de informatie over de exotenproblematiek in de leerboeken biologie voor het middelbaar voortgezet onderwijs? Dit rapport geeft een analyse van biologiemethoden voor voortgezet onderwijs en aanbevelingen voor verbetering.

Burgerparticipatie bij bestrijding invasieve exoten (2018)
In Nijmegen en omgeving is reuzenbalsemien bestreden met burgers. Het project bestond uit de Wiedewiedenweg-vierdaagse: informeren, inventariseren, bestrijden en nacontrole uitvoeren. De resultaten zijn te lezen in dit rapport.

Docentenhandleiding Invasieve exoten in de klas (2018)
Studenten mbo groen en middelbare scholieren kunnen met de digitale leeromgeving LINVEXO. www.linvexo.nl kennismaken met invasieve exoten (verspreiding, gevolgen, preventie en bestrijding). Begeleidend lesmateriaal bestaat uit een docentenhandleiding voor een basis-les en twee verdiepingslessen en werkbladen. Deze docentenhandleiding is hier te downloaden.

Werkbladen Invasieve exoten in de klas (2018)
Studenten mbo groen en middelbare scholieren kunnen met de digitale leeromgeving LINVEXO www.linvexo.nl kennismaken met invasieve exoten (verspreiding, gevolgen, preventie en bestrijding). Begeleidend lesmateriaal bestaat uit een docentenhandleiding voor een basis-les en twee verdiepingslessen en werkbladen. Deze werkbladen zijn hier te downloaden.

Samen met burgers invasieve exoten te lijf (2019)
Uitputten blijkt een van de effectiefste bestrijdingsmethoden tegen invasieve exoten als reuzenbalsemien en reuzenberenklauw. Maar daar zijn veel handen voor nodig. Met Wiedewiedenweg wordt hier al twee jaar aan gewerkt met goed resultaat!

Bestrijding reuzenberenklauw en reuzenbalsemien met vrijwilligers (2019)
Verwijdering van reuzenberenklauw en reuzenbalsemien met vrijwilligers en studenten is effectief mits dit een aantal jaren herhaald wordt. De reuzenbalsemien is bijna volledig geëlimineerd na twee jaar. De Wiedewiedenweg-campagne werpt vruchten af!

Bevorderen LINVEXO en bijbehorende lessen (2019)
De digitale Leeromgeving over INVasieve EXOten (LINVEXO) is onder de aandacht gebracht op mbo groen opleidingen en VO-scholen middels workshops, artikelen, in vakbladen bij uitgevers van lesmateriaal en middels een mailing naar scholen.

Burgerparticipatie bestrijding reuzenberenklauw met brigades (2020) Bestrijding van reuzenberenklauw met Wiedewiedenweg-brigades vond plaats op 70% van de locaties in Nijmegen. Buurtbewoners gaan in 2021 een aantal plekken beheren (participatieovereenkomst). Ondanks het COVID-19 virus ging dit project door!

Evaluatie educatiemethoden invasieve exoten wereldwijd (2021)
Een evaluatie van innovatieve methoden voor educatie over invasieve exoten in 7 verschillende landen. Meer educatie vergroot het publieke bewustzijn en zorgt voor succesvol beheer van invasieve exoten. Het is ook bedoeld als inspiratiebron voor de ontwikkeling van nieuwe onderwijsmaterialen wereldwijd.

Wiedewiedenweg: bestrijding reuzenberenklauw met vrijwilligers (2021) Alle 121 locaties met reuzenberenklauw in Nijmegen zijn in kaart gebracht. Vrijwilligers doen het beheer van meer dan de helft van deze plekken, signaleren steeds eerder planten op nieuwe locaties en verwijderen deze. We zijn op zoek naar vrijwilligers voor een brigade in Nijmegen-Noord.

Wiedewiedenweg 2022
Dit jaar zijn er in Nijmegen 3965 reuzenberenklauwplanten verwijderd door Wiedewiedenweg-brigades. De wisselbokaal Dé Wiedewiedenwegheld van het jaar, ingesteld vanwege het 5-jarig lustrum, ging naar Teun van Wijk die maar liefst 1600 planten verwijderde! Zie rapport voor meer details over de in totaal 138 locaties.

 

PUBLICATIES DUURZAAMHEID

Rotterdams koplopers inspireren (2015)
Bruisende, succesvolle en energieke plekken kunnen inspireren. Dit bleek eens te meer tijdens een door Veldwerk Nederland en VVM georganiseerde fietstocht door Rotterdam. Een dergelijke rondrit geeft goed inzicht in de succesfactoren die aan de wieg staan van innovatieve duurzame projecten.

School als middelpunt van de samenleving (2016)
Net als taal en rekenen is het de taak van de school om kinderen duurzaamheidsbesef bij te brengen. Ilja Klink geeft haar visie over de uitgangspunten die consequent in school gehanteerd moeten worden voor een duurzame toekomst van onze planeet.

Themanummer duurzaamheidseducatie (2016)
Investeren in onze jonge generatie is voor een duurzame toekomst van wezenlijk belang. Maar dat gebeurt niet vanzelf: daarvoor is zelfs een onderwerp als klimaatverandering voor het leeuwendeel van de jongeren nog teveel een ver-van-mijn-bed-show. Investeren in duurzaamheideducatie is daarom hoogst urgent. Dit themanummer belicht de mogelijkheden.

IN DE MEDIA